LETNI OBÓZ W MANIOWYCH

27.06.2020 - 04.07.2020 dla 45 osób

POŁOŻENIE

W tym roku już po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa na obóz piłkarski do malowniczej miejscowości Maniowy k. Czorsztyna, gdzie odbyły się także ostatnie letnie obozy Akademii Piłkarskiej Champions.

Dom Wczasowy ,,Kazik” znajduje się w malowniczej wsi Maniowy nad Zbiornikiem Czorsztyńskim. Miejscowość otaczają liczne trasy turystyczne, wiodące doliną Dunajca czy też przez pobliskie Pieniny i Gorce. Jest to okolica niezwykle atrakcyjna turystycznie, a jednocześnie posiada należytą infrastrukturę sportową (3 boiska).

CENA OBOZU*

950 zł brutto zapisy do 31.03 (tylko dla członków akademii)
1050* zł brutto zapisy do 01.05
1100* zł brutto zapisy do 30.06


* Cena nie zawiera kosztów dojazdu. Na życzenie rodziców dojazd może zostać zorganizowany po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

ATRAKCJE

Dla dzieci zostały przewidziane dodatkowe atrakcje. Ośrodek udostępnia nam wiatę z grillem, 2 boiska do siatkówki, salę kominkową, kawiarnię z dostępem do Internetu

KADRA SZKOLENIOWA

Nad rozwojem piłkarskim czuwać będą trenerzy z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi i certyfikacją pod odpoczynek dzieci. Na jednego wychowawcę będzie przypadać ok. 15 wychowanków

WYŻYWIENIE

W cenie zapewnione jest całodzienne wyżywienie tj. śniadanie, obiad, deser, kolacja

OBIEKTY SPORTOWE

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie o naturalnej powierzchni / boisko ze sztuczną trawą / Basen (w pobliżu) / hala

UPOMINKI

Jak zawsze każdy z piłkarzy wyjedzie z obozu z pamiątkami, pozwalającymi mu zapamiętać świetne chwile związane z obozem

UBEZPIECZENIE

Każde dziecko biorące udział w obozie jest ubezpieczone
w PZU (NW Sport)

OPIEKA

Dzieci będą miały zapewnioną całodobową opiekę pedagogiczną.

NOCLEGI

Pokoje dwu, trzy, cztero-osobowe z łazienką, oraz TV

HARMONOGRAM OBOZU

 
 

PRZYBLIŻONY ROZKŁAD DNIA

8:00

Śniadanie

9:00 - 10:30

I trening piłkarski

13:00

Obiad

15:30 - 17:00

II trening piłkarski

18:30

Kolacja
Ponadto m.in. 2 wycieczki autokarowe w okolice Jeziora Czorsztyńskiego i Nowego Sącza, szkolenia teoretyczne, zabawy i gry.

DODATKOWE INFORMACJE + ZAPISY

Jeśli masz pytania dotyczące obozu, zakwaterowania, wyżywienia lub przejazdu prosimy o szybki kontakt na powyższy adres meilowy:


obozy@tuzaczynasiefutbol.pl

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ ZAWODNIKA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO administrator danych osobowych ma obowiązek w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a które dotyczą zasad, na jakich dane osobowe są przetwarzane.

Co to jest RODO?
To skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Champions siedzibą w Katowicach, przy ul. Rolnej 43c/206, kod pocztowy 40-555.

Kontakt

Aby skontaktować się z Administratorem, należy skorzystać z następujących adresów:

adres e-mail; info@tuzaczynasiefutbol.pl
adres pocztowy: ul. Rolna 43c/206, 40-555 Katowice

Źródło pochodzenia danych

Administrator uzyskał Pana/Pani dane osobowe z formularza zapisu dziecka na zajęcia, który został przekazany przez Opiekuna Oddziału.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziału oraz przepływu informacji między Oddziałem i Biurem Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej Champions. Państwa dane osobowe w celu:

• Wystawiania faktur za zajęcia sportowe
• Prowadzenia baz smsowych oraz rozsyłania informacji sms o wystawianiu faktury, zapisach na obozy sportowe lub innych istotnych wydarzeniach
dochodzenia roszczeń;
• Przesyłania maili, który spływają na ogólne adresy Administratora (płatności@tuzaczynasiefutbol.pl, info@tuzaczynasiefutbol.pl, obozy@tuzaczynasiefutbol.pl do Opiekuna Oddziału jeśli jest to konieczne
• Rozsyłania mailingu o istotnych wydarzeniach w Akademii, w tym także o prowadzonych konkursach.
• Realizacji zamówień strojów sportowych

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
• W odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• W odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba zainteresowana nie będzie chciała, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą mogły być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła osoba, której dane dotyczą,
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Udostępnianie danych

Dane osobowe udostępniane są podmiotom lub organom:
- upoważnionym na podstawie przepisów prawa
- którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności lub usługi
- upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, w tym księgowym, zarządcomi, radcy prawnemu, serwisantom na potrzeby usuwania awarii i innym o podobnym charakterze
- którym dane mogą być przekazywane na podstawie zgody lub upoważnienia osoby, której dane dotyczą

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez czas pozostawania klientem Akademii Piłkarskiej Champions, a także po ustaniu członkostwa, w celach:
• dochodzenia roszczeń związanych z członkostwem,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywał dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Przetwarzanie danych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Administrator nie planuje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W przypadku jednak wdrożenia takich procesów, nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Champions Katowice, 2018-05-24